GEOGRAPHY
  AND TOURISM
                                                                                                            semi-annual


Home

---

About the Journal

---

Editors

---

Editorial Advisory Board

---

Instructions
for Authors

---

Instrukcje
dla autorów

---

Zasady recenzowania artykułów

---

Contact/kontakt    

INSTRUKCJE DLA AUTORÓW

tutaj: > zasady recenzowania artykułów <
 

Uwagi ogólne

Redakcja 'Geography and Tourism' akceptuje artykuły naukowe nieopublikowane wcześniej w innych czasopismach. Artykuły powinny być napisane poprawnie w języku angielskim. Każdy artykuł jest recenzowany przed oddaniem do druku.

Przygotowane artykuły powinny być zapisane w pliku .doc i przesłane na adres e-mail czasopisma, w formacie A4 ze standardowymi marginesami i odstępami dla czcionki 12 Times New Roman. Tak sformatowany kompletny artykuł (zawierający abstrakt, tekst artykułu, ryciny, tabele i spis literatury nie powinien przekraczać 15 stron A4.

 

I. Ogólne zasady przygotowania artykułu

a. Tytuł

b. Nazwisko autora wraz z afiliacją. Nr telefonu, faxu, adres e-mail (w przypisach). W przypadku większej liczby autorów proszę zaznaczyć autora, do którego będzie kierowana korespondencja.

c. Abstrakt

d. Słowa kluczowe

e. Wprowadzenie

f. Obszar badań, metody badań, przegląd literatury

g. Wyniki i analizy

h. Dyskusja i wnioski

i. Podziękowania

j. Załączniki

k. Literatura

l. Tabele

m. Podpisy rycin


n. Ryciny

Przypisy, adnotacje, ryciny, fotografie i tabele

  • Jeśli tekst wymaga dodatkowych adnotacji, powinny one być umieszczone na końcu artykułu ponumerowane (cyfry arabskie).
  • Cytowania publikacji powinny zawierać autora/ów, rok publikacji i numer strony.
  • Ryciny i fotografie powinny być przygotowane jako czarno-białe bądź w skali szarości oraz zapisane w formie elektronicznej, w formacie umożliwiającym druk w jakości 600 dpi.  Proszę się upewnić, że zapisana w ten sposób rycina czy fotografia jest czytelna. Poczególne znaki w legendzie, o ile są konieczne, powinny być zgodne z tymi umieszczonymi na rycinie. Objaśnienia znaków powinny być zawarte w pliku .doc wraz z opisem ryciny.
  • Tabele powinny być dołączone w oddzielnych plikach .doc (tabela, tytuł, opis, źródło).
  • Tytuły rycin i fotografii powinny być umieszczone w oddzielnym pliku .doc zawierającym: numer ryciny/fotografii, opis, objaśnienia legendy (1-…, 2 -…,), źródło.

II. Zapis literatury

a. Czasopisma: Nazwiska i inicjały imion autorów, rok publikacji. Tytuł artykułu. Pełna nazwa czasopisma, Numer rocznika (numer czasopisma): numery pierwszej i ostatniej strony artykułu.

Przykład:

Kowalski J. A., Nowakowska A.,  1991. Highly stratified Mediterranean estuary. Marine Waters 134, 11-29.

b. Monografie: Nazwiska i inicjały imion autorów, rok publikacji. Tytuł monografii. Wydawca, miejsce wydania.

Przykład:

Kowalsky J., Novakowska, A.V., 1984.  Geophysical Exploration. Wydawnictwo, Warszawa.

c. Redagowane publikacje wieloautorskie: Nazwiska i inicjały imion autorów, rok publikacji. Tytuł artykułu. Nazwisko(a) i inicjały imion redaktora(ów), Tytuł publikacji. Wydawca, miejsce wydania, numery pierwszej i ostatniej strony artykułu.

Example:

Kowalska E., 1989. Faunal changes and implications for ocean circulation. In: Nowakowski A.K., Nowak J.K. (Eds.), Climatic and Biotic Evolution.  Stobno Univ. Press, Stobno, 334-367.

d. Materiały konferencyjne: Nazwiska i inicjały imion autorów, rok publikacji. Tytuł artykułu. Nazwa konferencji. Wydawca, miejsce wydania, numery pierwszej i ostatniej strony artykułu.

Przykład:

Kowal K., 1976.  Climatic change in the permafrost environment.  Int. Conf. Permafrost. , Stobno, Poland, 38-43.

e. Materiały niepublikowane, raporty, etc.: Nazwiska i inicjały imion autorów, rok publikacji. Tytuł publikacji. Pozostałe dane identyfikacyjne publikacji (np. raport techniczny, praca doktorska, instytucja, etc.).

Przykład:

Novakowska N., 1999. Morphological properties of Vertisols. Ph.D. Thesis, Stobno Univ., Poland.

d. Inne:

  • Zapis cytowanych artykułów z czasopism dostępnych online powinien zawierać: autorów,  tytuł artykułu, nazwę czasopisma (jak na powyższych przykładach), pełen adres strony internetowej lub numer DOI oraz rok publikacji w nawiasach. 
  • Zapis cytowanych stron internetowych powinien zawierać: tytuł strony, pełen adres internetowy, datę pobrania informacji.
 


III. Ważne:


Autor powinien zamieścić informację o źródle finansowania prowadzonych badań prezentowanych w artykule, bądź służących jego przygotowaniu, jeśli taka sytuacja występuje.


Autor jest zobowiązany do przesłania "Oświadczenia Autora" wraz ze zgłaszanym artykułem. Wzór dokumentu do pobrania > tutaj <

 

 

 

All rights reserved. Copying content without permission prohibited. Adam Krupa 2017